Fiscal

Com contestar requeriments d’Hisenda?

Els requeriments, comunicats i/o notificacions d’Hisenda venen firmats amb El Codi Segur de Verificació (CSV), que garanteix,  la integritat del document d’Hisenda (Article 18.1.b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics).

Aquest codi permet accedir al tràmit directe que vingui especificat en el mateix document (contestar i/o presentar al·legacions, donar conformitat, acompanyar documentació…). Per tant és important no perdre el document ja que terceres persones no desitjades podrien accedir al document i als seus tràmits.

Aquest codi el trobareu imprès al peu de pàgina de la primera fulla de cada document i també amb la firma electrònica d’Hisenda. També és molt important estar al cas del termini que dóna l’administració per contestar i/o presentar al·legacions.

Per poder contestar, cal accedir a la Seu Electrònica d’Hisenda i accedir al tràmit de “contestar requeriments o aportar documentació”. Si tenim certificat digital podem accedir amb ell, si no en tenim, accedirem sense identificació digital. Un cop dins només caldrà introduir el CSV del nostre document rebut i el DNI del que estigui contestant el requeriment o presentant documentació.

torna enrere